แบบการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Form)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) สิทธิการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to access)
(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)
(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
(5) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
(6) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
(7) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท ซิตี้เท็กซ์  (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ทั้งนี้ เมื่อ บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มแล้ว จะทำการติดต่อท่านเพื่อขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของ บริษัทฯ ทราบโดยทันทีและจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน เว้นแต่การดำเนินตามคำขอของท่านจะละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของท่านอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย

 

Fields marked with an * are required

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Section 1 Personal information.)


ส่วนที่ 2 รายละเอียดคำขอ (Section 2 Request detail.)

ส่วนที่ 3 เอกสารพิสูจน์ตัวตน (Identification.)

เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการตามสิทธิของบุคคลที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะติดต่อขอรับเอกสารพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิที่ร้องขอภายใต้ พ.ร.บ.ฯ หากท่านไม่สามารถยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนที่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามสิทธิตามคำขอ

เอกสารที่ต้องเตรียม

[หลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น]

  • กรณีสัญชาติไทย สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือตัวแทน (ถ้ามี)

*โปรดลบข้อมูลศาสนาและกรุ๊ปเลือดออกก่อนนำส่ง (ถ้ามี)

  • กรณีต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือตัวแทน (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอเป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)

[หลักฐานประกอบคำขอใช้สิทธิ เช่น]

  • รายการหรือกิจกรรมล่าสุดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับบริษัทฯ

ส่วนที่ 4 คำยืนยันของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal information owner's confirmation.)

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของแบบคำขอนี้แล้ว และยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุในแบบคำขอนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นคำขอใช้สิทธิที่ระบุข้างต้นภายใต้ข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ฯ ข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้าอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากบริษัทฯ หากจงใจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหลอกหลวงหรือปลอมแปลงข้อมูลโดยมีเจตนาทุจริต